Svenskt
Fondexpertindex
2018

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Under de kommande 12 månaderna är fondexperterna försiktigt positiva i sin genomsnittliga börsprognos med Europa och Sverige som tydligt positiva undantag.

Fondexperterna rankar Nordamerika som den främsta börsregionen under de kommande 12 månaderna före Asien exklusive Japan, medan råvarutunga Östeuropa och Latinamerika rankas sist och näst sist.

RANGORDNING REGIONER . FRÅGAN STÄLLDES UNDER OKTOBER.

Att Nordamerika raknas högst är intressant då USAs aktiemarknad har en lång uppgångsfas bakom sig, samtidigt som oron kring uthålligheten i landets tillväxt har ökat. Förra året rankades Asien exklusive Japan högst, vilket stämde ganska väl med utfallet då regionen levererade den näst högsta avkastningen av samtliga sju regioner som är med i undersökningen.

Hållbara investeringar allt viktigare, inklusive gröna obligationer

Rekordhöga 72 procent av fondexperterna uppgav att det är viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy jämfört med 12 procent i den första SFEI-rapporten år 2009, 16 procent 2014 och 40 procent 2017. Det är även tydligt att miljöfrågornas betydelse ökar. Bland annat har andelen fondexperter som använder gröna obligationer fördubblats sedan 2017 till 40 procent i år. Hela nio av tio förväntar sig även att hållbara investeringar kommer att bli ännu viktigare i deras arbete i framtiden.

KOMMER HÅLLBARA INVESTERINGAR ATT BLI VIKTIGARE I FRAMTIDEN ÄN IDAG?

Mifid 2-regelverket krävande att implementera

Fondexperterna anser att EU-regelverket Mifid 2 har varit den viktigaste trenden inom regelverksområdet de senaste 12 månaderna. Det handlar dels om själva införandet i förvaltningen, dels om det nya regelverket i sig. Flera av de svarande uppger att de har minskat sitt användande av aktiva fonder som en följd av Mifid 2, vilket inte anses vara till slutkundernas fördel.

Utslagning av mindre fondaktörer och svaga resultat för hedgefonder oroar

Den ökande regelbördan gör att fondexperterna ser utslagning av mindre fondaktörer som en fortsatt stark trend, både under de senaste 12 månaderna och framöver. Även alternativa fonder lyfts fram, samt svaga resultat från hedgefonder de senaste 12 månaderna. Inom passivt förvaltade fonder lyfts en ökning av antalet faktorfonder fram som en viktig trend under de senaste 12 månaderna, medan en konsolidering av marknaden väntas framöver.

Fortsatt prispress väntas på den svenska fondmarknaden

En majoritet av de svarande anser att lägre förvaltningsavgifter har varit en viktig trend under de senaste 12 månaderna, och den förväntas fortsätta framöver. En av orsakerna är sannolikt ökad konkurrens från passivt förvaltade fonder, inklusive faktorfonder. Även det nya kostnadsmåttet som ingår i Mifid 2, med syfte att öka transparensen, lyfts fram som en viktig trend.

Politiska faktorer driver på intresset för hållbara investeringar

I årets temakapitel behandlas politiska faktorers betydelse för investering i och selektering av fonder de senaste fem åren.

AnSER NI ATT POLITISK PÅVERKAN  FÖR NÄRVARANDE ÖKAR INTRESSET FÖR, SAMT PLACERINGAR I, HÅLLBARA INVESTERINGAR?

Störst påverkan anses de faktorer som inverkar på den globala ekonomin ha haft, följt av de som påverkar regionala ekonomier respektive valutakurser. Knappt 20 procent av fondexperterna har förändrat eller planerar att förändra sin förvaltningsprocess till följd av ökad påverkan av politiska faktorer. Hela nio av tio anser att politiska faktorer bidrar till att öka intresset för hållbara investeringar.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se