Svenskt
Fondexpertindex
2015

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Under de kommande 12 månaderna är fondexperterna försiktigt positiva i sin genomsnittliga börsprognos med Europa och Sverige som tydligt positiva undantag.

Under de kommande 12 månaderna är fondexperterna försiktigt positiva i sin genomsnittliga börsprognos med Europa och Sverige som tydligt positiva undantag. Den genomsnittliga prognosen för samtliga regioner hamnar på 4,6 procent. Minst intressanta bedöms de råvaruberoende tillväxtmarknaderna Östeuropa och Latinamerika vara. Andelen negativa börsprognoser har inte varit högre sedan år 2011 vilket indikerar att fondexperterna är mindre positiva till börsen i dagsläget än under de 3 senaste åren.

‍RANGORDNING REGIONER . FRÅGAN STÄLLDES UNDER OKTOBER.

Fortsatt ökande intresse för hållbara investeringar

Deltagarna i årets undersökning ser ett fortsatt ökande intresse för hållbara investeringar, både från slutkunder och fondexperterna själva. Mer än 60 procent av de tillfrågade uppger att deras bolag arbetar aktivt med utvecklingen inom detta område, och andelen som anger att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy har stigit till toppnivån 30 procent jämfört med 16 procent 2014.

KOMMER HÅLLBARA INVESTERINGAR ATT BLI viktigare I FRAMTIDEN ÄN IDAG?

Alternativa fonder stark trend som bedöms hålla i sig

Alternativa fonder bedöms av fondexperterna ha varit en av de viktigaste trenderna de senaste 12 månaderna när det gäller aktivt förvaltade fonder. Trenden förväntas dessutom hålla i sig även under de kommande 12 månaderna. Inom detta segment lyfts framförallt företagsobligationer fram, men även bland annat exponering mot nya tillväxtmarknader (gränsmarknader eller frontier markets) samt fonder med absolutavkastande profil.

Förberedelser pågår inför eventuellt provisionsförbud

Flertalet fondexperter uppger att de redan har börjat förbereda sig inför ett eventuellt provisionsförbud, vilket är en del i EUs MiFID II-regelverk som Sverige har åtagit sig att införa i lagstiftningen. Om ett förbud införs bedöms det bli en avgörande förändring för den svenska fondbranschen, och de svarande ser även en betydande risk för en ökad konsolidering på bekostnad av mindre fondaktörer utan egen distribution.

Försiktig syn på börsavkastningen de kommande tio åren

I årets temakapitel behandlas trender och prognoser för de senaste och kommande 10 åren. Drygt hälften av fondexperterna uppgav att snittutvecklingen för MSCI World om 5,3 procent under de senaste 10 åren var lägre än deras förväntningar, och en lika stor andel tror på ännu lägre börsutveckling under de kommande 10 åren. Dessutom förväntas den svenska styrräntan ligga på endast 1,7 procent i genomsnitt under perioden med 3,4 procent som högsta notering.

Snittavkastning senaste 10 åren (MSCI World)

Digital utveckling kan förändra den svenska fondbranschen

Fondexperterna lyfter fram den digitala utvecklingen, både när det gäller tjänster och distribution till slutkund samt inom fondutvärdering och förvaltning, som en av de viktigaste trenderna inom den svenska fond- och kapitalförvaltningsbranschen under de senaste 10 åren. Även under de kommande 10 åren förväntas den digitala utvecklingen utgöra en viktig trend. En ökad andel rådgivning via digitala kanaler, inklusive automatiserad rådgivning, samt mer avancerade verktyg för att utvärdera fonder lyfts fram som exempel på en utveckling med potential att fortsätta förändra den svenska fondbranschen i grunden.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se