Hållbara investeringar

Intresset för hållbara investeringar ökar till nya toppnivåer och mer än hälften av deltagarna arbetar nu aktivt med frågan. För att särskilja sig blir det allt vanligare att utveckla egna riktlinjer som exempelvis kan inkludera även koldioxidutsläpp.

Det är tydligt att intresset även hos fondexperterna själva har ökat de senaste åren

Fortsatt ökat intresse och aktivitet hos fondexperterna

Även om fondexperterna fortsatt uppger att det framförallt är institutionella kunder som efterfrågar hållbara investeringar är det tydligt att intresset även hos fondexperterna själva har ökat de senaste åren. Andelen fondexperter som anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy har ökat sedan förra året och ligger nu på nästan 30 procent, jämfört med 16 procent 2014 och 12 procent 2009 när undersökningen startade. Även andelen aktörer som uppger att de arbetar aktivt med att utveckla sin verksamhet inom hållbara investeringar har ökat med 10 procentenheter jämfört med för ett år sedan till 64 procent. Flera fondexperter påpekar också specifikt att fokus på hållbara investeringar har ökat betydligt bara under det senaste året. Trots denna tydliga utveckling uppger flera av de svarande att frågan ännu inte har någon ordentlig tyngd i själva förvaltningen, vilket indikerar att det ibland fortfarande handlar om mer yta än innehåll.

Vissa fondexperter ifrågasätter samtidigt vilka möjligheter ett litet förvaltarbolag egentligen har att skärskåda bolag för att se hur de uppfyller krav inom hållbarhet. Även om det finns möjlighet att jobba med externa bolag som specialiserat sig på SRI-screening och liknande tjänster är det talande att det är de största aktörerna i undersökningen som tycks ligga i framkant ledet när det gäller att införa hållbarhet i hela förvaltningen.

Hållbara investeringar
kommer att bli viktigare i framtiden än idag

Hållbara investeringar
kommer vara lika viktiga i framtiden än idag

Hållbara investeringar
kommer vara mindre viktiga i framtiden än idag

Hur viktigt är det att en fond har en policy inom hållbara investeringar?

Hur aktivt utvecklar ni ert arbete inom ansvarsfulla investeringar?

Vem efterfrågar ansvarsfulla investeringar idag?

* ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”konsulter som hjälper till vid upphandling och policyutforming” och ”möjligen stiftelser”

Över hälften av de medverkande aktörerna i år har tagit fram egna riktlinjer

Egna kriterier allt viktigare

Vi har i de senaste årens SFEI-rapporter sett en tydlig förskjutning mot att allt fler av deltagarna i undersökningen uppger att deras företag arbetar aktivt med utvecklingen inom hållbara investeringar. Denna utveckling tycks fortsätta, bland annat i form av att allt fler aktörer har börjat arbeta med egna riktlinjer istället för att bara köpa in tjänster från externa aktörer. Över hälften av de medverkande aktörerna i år har tagit fram egna riktlinjer, vilket är en tydlig ökning sedan förra året. Hela 64 procent av de tillfrågade svarade att de jobbar aktivt med utvecklingen inom hållbara investeringar, och bland dessa är det rimligt att främst de som har integrerat hållbarhet i hela sin förvaltningsprocess har nått en punkt där egna riktlinjer är ett naturligt steg i utvecklingen.

– Även som marknadsföring

Samtidigt uppger flertalet fondexperter att hållbarhet fortfarande till stor del handlar om ett sätt att profilera sig gentemot sina kunder. Även med tanke på detta är det förståeligt att egna riktlinjer utarbetas för att kunna särskilja sig när de flesta aktörer har minst någon form av standardlösning att erbjuda. Det är därmed högst troligt att vi kommer att få se allt mer av egna riktlinjer inom hållbara investeringar i framtiden även om det inte är lika säkert att de kommer att skilja sig så mycket åt i praktiken.

Vilka källor använder ni i ert arbete med hållbara investeringar?

1. Egna riktlinjer
2. Analysföretag
3. Fond­levera­törernas information
3. Certifieringar eller index

Trender

Ökat allmänt intresse för fonder som är hållbart förvaltade

Ökat intresse för fondföretag / förvaltare med riktlinjer inom hållbar förvaltning för hela utbudet

Utveckling och diversifiering av den hållbara förvaltningen (positiv screening, aktiv bolagspåverkan etc)

Gröna obligationer

Alla har börjat ropa efter detta med hållbara investeringar

En ny era för produkter med hållbarhetsinriktning – med betydligt större marknadspotential

Det i Sverige relativt nya fenomenet gröna obligationer anses ha varit en viktig trend under det senaste året av hela 44 procent av de tillfrågade. Detta trots att flera fondexperter påpekar att marknaden i Sverige fortfarande är relativt liten. Även andra nya typer av produkter har lyfts fram i årets och förra årets undersökning, inklusive passiva fonder med hållbarhetsinriktning och fonder med fokus på lägre klimatpåverkan såsom fossilfria fonder eller fonder som främjar ny miljöteknik. Till viss del kan man säga att denna utveckling utgör en full cirkel för hållbara investeringar då rörelsen började med rena SRI-fonder för att sedan utvecklas till att omfatta hela mandat och investeringsprocesser. Skillnaden gentemot tidigare är att det idag finns betydligt fler aktörer med hållbarhet inom hela mandat, eller hela förvaltningen, som kan använda dessa fonder som byggstenar på ett betydligt mer strukturerat sätt än tidigare. Det ger dem en mycket större potential jämfört med de första SRI-fonderna som var mer av nischprodukter än byggstenar för användning i större portföljer.

Trender

Som tidigare nämnts i detta kapitel anser fondexperterna att ett ökat allmänt intresse för fonder med hållbar inriktning var en viktig trend under de senaste tolv månaderna. Hela 60 procent av de svarande tog upp denna trend, vilket är en kraftig ökning sedan november 2014. Gröna obligationer uppgavs också vara en viktig trend, och nästan var tredje av de svarande ansåg att de hade märkt av en ökad utveckling och diversifiering inom hållbara investeringar under de senaste tolv månaderna. Tendensen att hållbara investeringar blir allt viktigare är således tydlig på de flesta plan, och hela 60 procent av de tillfrågade tror att intresset för förvaltare med hållbarhetsinriktning inom hela utbudet kommer att vara en viktig trend även under de kommande tolv månaderna. Även intresset för fonder med hållbarhetsinriktning förväntas vara fortsatt starkt.

Vem styr utvecklingen inom hållbara investeringar?

1. Slutkunder
2. Media
3. Fondleverantörer
4. Fondutvärderare
5. Plattforms­leverantörer

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se