Marknads- utveckling

Fondexperterna ger varje år sin syn på den kommande börsutvecklingen och den svenska styrräntan. I år indikerar resultatet den högsta försiktigheten sedan år 2011. Positiva undantag är Europa och Sverige medan Latinamerika ratas ordentligt.

Vi har minskat exponeringen mot aktier med 50 procent sedan ett år tillbaka

Under de kommande 12 månaderna är fondexperterna försiktigt positiva i sin genomsnittliga börsprognos med Europa (9,0 procent) och Sverige (7,6 procent) som tydligt positiva undantag. Den genomsnittliga prognosen för samtliga regioner hamnar på 4,6 procent. Minst intressanta bedöms de råvaruberoende tillväxtmarknaderna Östeuropa (1,7 procent) och Latinamerika (0,2 procent) vara. Andelen negativa börsprognoser (14 procent) har inte varit högre sedan år 2011 vilket indikerar att fondexperterna är mindre positiva till börsen i dagsläget än under de 3 senaste åren.

Den aktuella marknadssituationen

Branscher

När fondexperterna tillfrågades om vilka branscher de föredrar de kommande tre månaderna hamnade konsumentsektorn i topp följt av IT och industri. Lägst rankades telekom strax under energi och råvaror. Det tycks således som att fondexperterna tror på en ökning av den privata konsumtionen i närtid i spåren av den förbättrade ekonomiska utvecklingen i regioner som USA och Europa. Även när det gäller vilka branscher fondexperterna viktat upp respektive ner under de tre senaste månaderna hamnade konsumentsektorn främst med god marginal. Det indikerar att deras positiva syn baserades på en förbättrad tilltro till sektorn den senaste tiden. Det bör dock tilläggas att ett flertal fondexperter uppgav att de, i likhet med tidigare, inte fokuserar på branscher och därför inte kunde ge några svar på dessa frågor.

Regioner

Inom det kortsiktiga regionperspektivet var Östeuropa den region som flest fondexperter viktat ned under de senaste tre månaderna följt av Latinamerika och Nordamerika. Samtidigt var Europa den region som de flesta aktörer hade valt att vikta upp. Även när det gäller vilken region som fondexperterna bedömde vara intressantast att investera i under de kommande tre månaderna hamnade Europa i topp följt av Sverige som således tycks ha funnits med som en betydande del i allokeringen hos många fondexperter sedan tidigare. Minst intressanta de kommande tre månaderna bedömdes tillväxtmarknaderna Östeuropa och Latinamerika vara. Flera fondexperter lyfte även fram att de har minskat sin generella exponering mot aktier, i vissa fall om uppemot 50 procent under det senaste året.

Öka/Minska branschinnehav

‍GENOMSNITTLIGA SAMMAN­STÄLLNINGAR SOM BASERAS PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT SINA INNEHAV DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

Öka/Minska regioner

‍GENOMSNITTLIGA SAMMAN­STÄLLNINGAR SOM BASERAS PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT SINA INNEHAV DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

Rangordning branscher

Prognoserna gäller 3 månader och frågan ställdes oktober/november respektive år.

Sektorindelningen utgår ifrån Global Industry Classification Standard (GICS) med ett par ihopslagningar för att få en mer lättöverskådlig bild av resultatet.

Rangordning regioner

PROGNOSERNA GÄLLER 3 MÅNADER OCH FRÅGAN STÄLLDES OKTOBER/NOVEMBER RESPEKTIVE ÅR.

SEKTORINDELNINGEN UTGÅR IFRÅN GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS) MED ETT PAR IHOPSLAGNINGAR FÖR ATT FÅ EN MER LÄTTÖVERSKÅDLIG BILD AV RESULTATET.

Årets börs­prognos ser sammantaget försiktig ut med Europa och Sverige som de enda tydligt positiva undantagen
Sverige kommer troligtvis att få leva med ett fortsatt lågränteklimat

Utveckling de kommande tolv månaderna

Förvaltningsstilar

En betydande andel av fondexperterna uppgav att de föredrar en värdebaserad förvaltningsstil under det kommande året, samtidigt som nästan var tredje svarade att de föredrar en blandning av stilar. Dessa svar är i linje med vad de medverkande uppgett de senaste åren om än med en högre andel som föredrar värdeförvaltning detta år.

Regioner

I fondexperternas genomsnittliga börsprognos per region hamnade Europa i topp med 9,0 procent före Sverige med 7,6 procent. Därefter är det ett glapp ned till Japan, Asien exkl. Japan och Nordamerika som alla hamnade på mellan 4,4 och 4,8 procent. Bland de minst betrodda regionerna hamnade Östeuropa med 1,7 procent och Latinamerika på sista plats med endast 0,2 procent. Fondexperterna verkar anse att den successiva återhämtningen i Europa, och ECBs fortsatt stimulativa åtgärder, utgör en stabil grund för börsuppgångar under det kommande året. Generellt sett föredrog de svarande utvecklade länder framför tillväxtländer, och Asien exkl. Japan har tappat från 8,9 procent förra året till 4,4 procent i årets prognos. För Latinamerika är tappet ännu större, från 5,5 till bara 0,2 procent i årets prognos. Tilläggas bör att denna region utvecklades mycket svagt och tappade drygt 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Utöver större regionala skillnader jämfört med i 2014 års rapport har även den genomsnittliga prognosen fortsatt att sjunka, och denna siffra är inne i en tydlig nedåtgående trend sedan 2012 års rapport. Även andelen negativa prognoser har ökat sedan år 2012, och skillnaden är särskilt tydlig mellan årets och förra årets rapport. Mot bakgrund av alla SFEI-rapporter sedan 2009 ser årets börsprognos sammantaget försiktig ut med Europa och Sverige som de enda tydligt positiva undantagen.

Den svenska styrräntan

Nästan hälften av de tillfrågade fondexperterna svarade att de tror på en oförändrad styrränta om -0,35 procent om tolv månader. Det råder således en stor samstämmighet bland de svarande om att Sverige troligtvis kommer att få leva med ett fortsatt lågränteklimat. Den genomsnittliga prognosen om -0,25 procent indikerar dock att en relativt stor andel anser att styrräntan har nått och passerat sin botten. 24 procent av fondexperterna tror att styrräntan kommer att ligga på 0 procent om tolv månader, och endast en av de svarande tror på en positiv styrränta om tolv månader. Fondexperternas genomsnittliga prognos ligger något högre än Riksbankens egen räntebana vid tidpunkten för årets undersökning där en höjning av styrräntan väntas först under det andra halvåret 2017.

SFEI - Prognos 2015 samt historik, 2 år

Prognoserna gäller för lokal valuta november till november

Europa

Sverige

Japan

Nordamerika

Asien exkl. Japan

Östeuropa

Latinamerika

SFEI - Prognoser och historik, 5 år

Utveckling och prognoser sedan SFEI:s start. AVKASTNING I LOKAL VALUTA.

De regioner som ingår i börsprognosen ändrades från och med november 2014. Regionerna Asien (exkl Kina/Indien) och BRIC utgick samtidigt som regionerna Asien exkl. Japan, Japan, Latinamerika och Östeuropa tillkom.
Källor: MSCI AC Asia ex Japan, MSCI EM Eastern Europe, MSCI Europa Index,MSCI Japan, MSCI EM Latin America, MSCI North America Index, MSCI Sweden Index, MSCI BRIC Index, MSCI Pacific Index (Asien exkl. Kina/Indien).

SFEI - Prognos svenska styrräntan

Andelen negativa prognoser har ökat sedan år 2012, och skillnaden är särskilt tydlig mellan årets och förra årets rapport

Tidigare prognoser och faktiskt utfall

De genomsnittliga aktieprognoserna för de kommande tolv månaderna i 2014 års rapport hade en relativt liten spridning med samtliga prognoser inom 5,5 och 6,4 procent förutom Asien exkl. Japan (8,9 procent) och Östeuropa (1,6 procent). Närmast det faktiska utfallet hamnade prognoserna för Östeuropa och USA med bara cirka 1 procentenhets skillnad, medan utfallet för Europa och Sverige underskattades något då dessa regioner steg med knappt respektive drygt 10 procent. Däremot missade fondexperternas prognos ordentligt för Japan (utvecklades omkring 12 procentenheter bättre än prognosen), Asien exkl. Japan (utvecklades drygt 11 procentenheter lägre än prognosen) samt Latinamerika (utvecklades hela 15 procentenheter svagare än i prognosen).

Värt att notera är att fondexperterna har reviderat ned sin prognos ordentligt för Latinamerika detta år till endast 0,2 procent. När det gäller den svenska styrräntan var fondexperternas genomsnittliga prognos 0,22 procent i fjol, vilket var något lägre än både den gällande styrräntan om 0,25 procent och Riksbankens egen prognos vid tillfället. Riktningen var således korrekt, men fondexperterna lyckades inte förutspå minusräntan som låg på -0,35 procent när årets undersökning genomfördes.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se