Trender och prognoser 10 år

I år fick fondexperterna blicka långt bakåt och framåt vilket avslöjade en pessimistisk syn på framtida börsavkastning och ett förväntat fortsatt lågränteklimat. Den digitala utvecklingens potential att återigen förändra hur fonder utvärderas och handlas lyfts också fram.

Betydande börs­volatilitet förväntas under de kommande 10 åren

Marknadsprognoser de kommande 10 åren

– Genomsnittlig global aktieavkastning de senaste/kommande tio åren

Den årliga snittavkastningen för börsindexet MSCI World var 5,3 procent under de senaste tio åren. På frågan om detta var högre, lägre eller i linje med deras förväntningar under perioden ansåg drygt 50 procent av fondexperterna att utvecklingen var lägre än deras förväntningar medan drygt 40 procent menade att det var i linje med deras förväntningar. Endast ett fåtal av fondexperterna ansåg att avkastningen blev högre än förväntat under perioden. Bland de som svarade att snittavkastningen blev lägre än väntat lyftes framförallt finanskrisen fram som en viktig faktor, men även det efterföljande lågränte-/låginflationsklimatet som anses ha lett till en lägre nominell avkastning sedan dess.

På frågan om hur fondexperterna ser på utvecklingen de kommande tio åren svarade drygt 50 procent av de svarande att de tror på en lägre snittavkastning än under de senaste tio åren medan knappt 30 procent förväntade sig en liknande utveckling. Endast 20 procent av fondexperterna tror på en högre snittavkastning under kommande tio åren, trots att de i genomsnitt förväntar sig en högre räntenivå framöver. Flertalet av de svarande framhåller även att de förväntar sig betydande volatilitet på aktiemarknaderna under perioden.

– Rangordning aktiemarknader de kommande tio åren

När fondexperterna ombads rangordna ett antal regioner utifrån förväntad börsavkastning under de kommande tio åren hamnade Asien exkl. Japan på första plats före Sverige och Europa, medan Latinamerika hamnade sist strax under Japan på näst sista plats. Rimligt är att fondexperterna ser fortsatt potential i de båda asiatiska jättarna Kina och Indien över tid trots den existerande marknadsoron kring hur Kina lyckas hantera en nedgång för tillväxten från historiskt höga till mer långsiktigt hållbara nivåer. Utifrån detta synsätt är det även rimligt att placera Latinamerika i botten då denna region är beroende av råvaruexport samtidigt som bland annat Kina håller på att ställa om sin tillväxt från att vara beroende av stora byggprojekt till att bli mer konsumtions- och tjänsteorienterad.

Rangordning aktiemarknader de kommande tio åren

Global aktieavkastning

Global aktieavkastning - Prognos 10 år

Vi kommer att få se mer sofistikerade utvärderings­verktyg för fonder

– Sveriges styrränta de kommande tio åren

Fondexperternas sammanlagda prognos för den genomsnittliga styrräntan i Sverige under de kommande tio åren hamnar på endast 1,7 procent, vilket är en riktigt låg siffra i ett längre historiskt perspektiv. Enligt prognosen förväntas styrräntan inte heller nå högre än som högst 3,4 procent under perioden. Om dessa förväntningar blir verklighet skulle det innebära ett fortsatt lågränteklimat i Sverige under en lång period framöver.

– Megatrender och hållbara investeringar

Befolkningstillväxt och resursknapphet, växande medelklass i tillväxtländer samt ökande konsumtion av hållbara produkter/tjänster är tre viktiga megatrender som kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. På en fråga om hur fondexperterna tror att dessa och andra megatrender kan komma att påverka agerande och förhållning till hållbara investeringar under de kommande tio åren svarade hela 84 procent av de tillfrågade att de förväntar sig goda investeringsmöjligheter i bolag som kan dra nytta av dessa trender. Nästan 7 av 10 uppgav även att bolag som inte lyckas dra nytta av dessa megatrender riskerar att tappa marknadsandelar och/eller börsvärde. Ytterligare megatrender som lyftes fram av de svarande inkluderar demografiska faktorer som ökade flyktingströmmar och en allt äldre befolkning samt en fortsatt stark teknologisk utveckling. De två sista sammanfaller till viss del då potentialen bedöms vara mycket hög för bolag som kan utveckla nya och innovativa hälsovårdslösningar som svarar mot behoven hos den allt större och kapitalstarka åldrande delen av befolkningen.

Svenska styrräntan

SFEI - Prognos svenska styrräntan 10 år

Den digitala utvecklingen har förändrat kundernas krav

Trender de senaste/kommande 10 åren

– Aktivt förvaltade fonder

När vi bad fondexperterna nämna de viktigaste trenderna inom aktivt förvaltade fonder under de senaste tio åren hamnade ökat intresse för tillväxtmarknader, ökade regleringskrav och alternativa fonder (samt i viss utsträckning mer nischad förvaltning) högst på listan. Det är relativt förväntade svar med tanke på hur mycket fondutbudet har utvecklats under denna period. Samtidigt är det anmärkningsvärt att en ökande regelverksbörda hamnar så högt, och frågan är om denna utveckling verkligen har gynnat slutkunderna.

Även under de kommande tio åren ses ökade regleringskrav som en viktig trend, men allra viktigast bedöms alternativa fonder vara. Med tanke på fondexperternas relativt pessimistiska syn på den framtida börsutvecklingen är detta svar att beteckna som logiskt. Även mer nischad förvaltning och utslagning av mindre fondaktörer (beroende på bland annat ökad regelbörda och ett eventuellt provisionsförbud) bedöms utgöra viktiga förväntade trender under perioden. Intressant att notera är att intresset för tillväxtmarknader inte bedöms hålla i sig framöver, detta trots att fondexperterna förväntar sig att Asien exkl. Japan blir den region som ger högst börsavkastning under perioden.

– Passivt förvaltade fonder

Under de senaste tio åren har utbudet för passivt förvaltade fonder närmast exploderat, och det är även denna generella trend som fondexperterna ser som den viktigaste inom detta fondsegment under de senaste tio åren. Även det successivt växande intresset för passiva fonder som komplement/alternativ till aktiva fonder, ett mer varierat utbud och uppkomsten av så kallade smart beta-fonder bedöms ha varit viktiga trender under denna period.

Under de kommande tio åren ser bilden lite annorlunda ut, och fondexperterna menar att etableringsfasen på aktörnivå har stannat av till förmån för fokus på ett mer varierat utbud, vilket bedöms bli den överlägset starkaste trenden. Även ett fortsatt starkt intresse för passiva fonder som komplement/alternativ till aktiva fonder och fortsatt ökande intresse för smart beta-fonder anses utgöra tongivande trender under denna period. Fondexperterna tror således på en konsolideringsfas under perioden samtidigt som innovationstakten inte förväntas avta. Det kommer att bli intressant att se om detta kan leda till en ökad marknadsandel gentemot aktivt förvaltade fonder.

Efterfrågan på bland­fonder och alternativa investeringar är något av det viktigaste som har hänt under de senaste 10 åren

– Utvärdering/aktiv investering i fonder

När det gäller fondexperternas syn på utvecklingen av sin egen roll inom utvärdering av fonder och aktiv investering i fonder åt sina kunder är det intressant att notera att ökade regleringskrav anses vara den viktigaste trenden under de senaste tio åren. Allt annat lika har det således blivit mer tungrott att arbeta som fondexpert under perioden. Å andra sidan lyfts den digitala utvecklingen fram på andra plats, dels i form av nya plattformar gentemot kunderna men även generellt i det löpande arbetet. Flera fondexperter nämner att den digitala utvecklingen har förändrat kundernas krav, och att de numera förväntar sig löpande information och service i klass med de modernaste digitala plattformarna. Även nya kostnadsstrukturer och utslagning av mindre aktörer anses ha varit viktiga trender under de senaste tio åren.

Fondexperternas syn på den framtida utvecklingen är relativt likartad, och den digitala utvecklingen förväntas fortsätta. En ökad andel rådgivning via digitala kanaler, inklusive automatiserad rådgivning, samt mer avancerade verktyg för att utvärdera fonder lyfts fram som exempel på detta. Samtidigt är det oroande att hela omkring 60 procent av fondexperterna förväntar sig att regleringskraven kommer att fortsätta att öka även i framtiden. En del av de svarande menar även att det kommer att komma nya krav från kunderna framöver då deras förväntningar förändras i takt med att distributionskanalerna och produktutbudet utvecklas.

– Hållbara investeringar

Hållbara investeringar är ett ämne där åsikterna skiljer sig åt mellan fondexperterna, men sett över de senaste tio åren är hela drygt 70 procent av de svarande ense om att ett ökat allmänt intresse för området har varit en viktig trend. 60 procent av fondexperterna menar att även ökat intresse för aktörer med riktlinjer för hållbara investeringar i hela utbudet har varit en viktig trend. Knappt hälften lyfter även fram utveckling och förnyelse av hela företeelsen, såsom att gå från enbart negativ till även positiv screening samt inkludera klimatpåverkan i bedömningen.

Under de kommande tio åren bedöms just utvecklingen av konceptet hållbara investeringar vara den viktigaste förväntade trenden tillsammans med ett fortsatt ökat intresse för fonder med hållbarhetsprofil. Fondexperterna anser fortsatt att det främst är institutionella kunder som kommer att efterfråga hållbara investeringar, och vissa av de svarande ser alltjämt detta område som framförallt marknadsföring snarare än faktiska genomgripande förändringar i förvaltningen. För att på allvar slå igenom hos privatkunder är det möjligt att det krävs ännu mer förfinade produkter som appellerar till detta segment samtidigt som det går att visa konkreta förvaltningsresultat. En del i denna process kan vara att utveckla fler lösningar som inkluderar gröna obligationer. Nästan 40 procent av fondexperterna tror att gröna obligationer kommer att bli en viktig trend under perioden, men samtidigt ställer sig flera av de svarande frågande till om denna företeelse kan förväntas bli mer än en mindre nischmarknad i Sverige.

Arkiv SFEI temakapitel

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se