Svenskt
Fondexpertindex
2017

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Under de kommande 12 månaderna är fondexperterna försiktigt positiva i sin genomsnittliga börsprognos med Europa och Sverige som tydligt positiva undantag.

Mer än 6 av 10 fondexperter anser att utbudet av fossilfria fonder är ganska eller mycket dåligt

I årets SFEI-undersökning tillfrågades fondexperterna om vilken av åtta olika regioner som de tror kommer att visa upp den starkaste börsutvecklingen i lokal valuta under de kommande tolv månaderna. Drygt 40 procent av de svarande tror mest på Asien exklusive Japan som intar förstaplatsen knappt före Europa. Övriga regioner hamnar långt efter, och ingen av de svarande tror mest på Latinamerika, Japan eller Sverige.

Inom andelen passivt/aktivt förvaltade fonder märks stor skillnad mellan aktie- och räntefonder. Inom aktiefonder finns fortsatt två läger som utgår ifrån passivt förvaltade respektive aktivt förvaltade fonder som bas, men de delar uppfattningen att passivt förvaltade fonder har en fördel vid kortsiktiga investeringar. Inom räntefonder har däremot 7 av 10 svarande inte mer än 0-20 procent passivt förvaltade fonder.

Hållbara investeringar är en allt mer central fråga för fondexperterna, och hela 40 procent av de svarande anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy. Det är en markant ökning från 28 procent 2015 och 16 procent 2014. Hela 100 procent anser även att frågan kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Inom hållbara investeringar håller intresset för gröna obligationer i sig. 20 procent av de deltagande aktörerna investerar i segmentet idag, medan knappt 20 procent utvärderar frågan. Dessutom svarade 4 av 10 att de använder eller planerar att börja använda hållbarhetscreenade index. När det gäller hantering av fonder som inte uppfyller tillräckliga krav på hållbarhet skiljer sig agerandet åt. 25 procent exkluderar, 20 procent påverkar och knappt 20 procent påverkar initialt för att därefter exkludera.

Mer än 6 av 10 fondexperter anser att utbudet av fossilfria fonder är ganska eller mycket dåligt, samtidigt som cirka 30 procent ser fossilfrihet som ett mycket viktigt kriterium inom hållbarhet. Över hälften svarade att de skulle öka sitt kapital i denna typ av fonder om utbudet förbättras.

Marknadsutveckling

Fondexperterna har givit sin syn på den kommande börsutvecklingen sedan den första SFEI-rapporten 2009. I årets rapport hamnar Asien exkl. Japan i topp strax före Europa.

Drygt 40 procent av de svarande tror mest på Asien exklusive Japan

I årets SFEI-undersökning tillfrågades fondexperterna om vilken av åtta olika regioner som de tror kommer att visa upp den starkaste börsutvecklingen i lokal valuta under de kommande tolv månaderna.

Asien och Europa i topp 

Drygt 40 procent av de svarande tror mest på Asien exklusive Japan, vilket innebär att regionen intar förstaplatsen knappt före Europa med ca 37 procent. Övriga regioner hamnar långt efter och inte en endaste av de svarande tror mest på Latinamerika, Japan eller Sverige.

Den största skillnaden jämfört med de senaste två SFEI-rapporterna som publicerades i slutet av 2015 respektive 2014 är att Sverige har rasat från plats 2 till en delad sistaplats. Med tanke på att den svenska börsen handlas på rekordnivåer med stöd av en extremt expansiv penningpolitik är det kanske inte så konstigt. De fortsatt mycket höga bostadspriserna i storstadsregionerna, politisk osäkerhet inför valet 2018 och ett behov av att få in ett stort antal outbildade invandrare på arbetsmarknaden de kommande åren gör dessutom den svenska ekonomin ordentligt sårbar om konjunkturen skulle vika nedåt.

Prognoserna gäller för 12 månader. för 2017 ställdes frågan i maj medan för 2015 och 2014 OKTOBER/NOVEMBER respektive år. SEKTORINDELNINGEN UTGÅR IFRÅN GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS) MED ETT PAR IHOPSLAGNINGAR FÖR ATT FÅ EN MER LÄTTÖVERSKÅDLIG BILD AV RESULTATET.

Aktivt/passivt förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder har etablerat sig som ett viktigt verktyg för fondexperterna inom aktiefonder, medan utvecklingen släpar efter inom räntefonder.

Det tycks fortsatt finnas två läger som utgår ifrån passivt respektive aktivt förvaltade fonder som bas

Sedan den första SFEI-rapporten publicerades i november 2009 har vi kunnat följa hur allt fler av de medverkande fondexperterna har börjat utnyttja de möjligheter som passivt förvaltade fonder (här definierade som index-fonder och ETF:er) erbjuder. Initialt var det framförallt en andel lite mindre aktörer som använde passivt förvaltade fonder i stor utsträckning, medan flera större aktörer fortfarande saknade fullständig tillgång i sina system. 

I de tre senaste SFEI-rapporterna, som publicerades 2013-2015, syntes det tydligt att passivt förvaltade fonder hade nått en betydligt högre acceptans bland fondexperterna och att de definitivt var här för att stanna. En betydande andel av de svarande såg då positivt på möjligheten att använda passivt förvaltade fonder i specifika situationer som kortsiktiga investeringar och på marknader där möjligheten till överavkastning bedöms vara små. Den totala andelen passiva fonder låg på ungefär en tredjedel för de mandat som omfattas av undersökningen.

I den här rapporten har vi valt att dela upp fondexperternas svar mellan deras placeringar i aktiefonder och räntefonder, för att se om vi kan få fram en mer nyanserad bild än tidigare. 

Stora skillnader mellan aktiv och passiv förvaltning mellan aktie- och räntefonder 

Resultaten visar också stora skillnader mellan aktie- och räntefonder. För aktiefonder finns idag en stor spännvidd bland de deltagande aktörerna avseende hur stor andel som placeras i passivt förvaltade fonder. 

Det tycks fortsatt finnas två läger som utgår ifrån passivt förvaltade respektive aktivt förvaltade fonder som bas, samtidigt som de delar uppfattningen om att passivt förvaltade fonder har en fördel vid specifika omständigheter som kortsiktiga investeringar. Det gör att de deltagande aktörernas andel aktiva respektive passivt förvaltade fonder kan röra sig in mot mitten från båda håll beroende på aktuell situation.

Motsvarande siffror för räntefonder påminner däremot mer om hur den totala fördelningen mellan aktivt och passivt förvaltade fonder såg ut för 7-8 år sedan. En mindre andel av de deltagande aktörerna använder en relativt stor andel passivt förvaltade räntefonder, medan omkring 7 av 10 av fondexperterna inte använder mer än 0-20 procent passivt förvaltade räntefonder.

Även om förvaltningskostnaden generellt sett är lägre för räntefonder än för aktiefonder, vilket innebär ett lägre incitament att spara in på denna kostnad, finns det segment såsom högavkastande obligationer och obligationer på tillväxtmarknader där avgifterna ligger betydligt högre. Det ska bli intressant att följa hur utvecklingen fortlöper framöver.

Hur stor andel passivt förvaltade fonder har ni idag?

Hållbara investeringar

Allt fler fondexperter anser det vara mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, och hållbarhetsfrågor för fonder förväntas fortsätta sin snabba utveckling framöver.

Samtliga fondexperter anser att hållbara investeringar kommer att bli ännu viktigare i framtiden

Det går inte att förneka att hållbarhet har varit ett uppmärksammat område det senaste året, inte minst sedan stora delar av världen visat upp en enad front mot USAs president Trump som nyligen beslutat att lämna klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015.

Fortsatt stark utvecklingstrend

Även för de deltagande fondexperterna tycks frågan bli allt mer relevant då hela 40 procent av de svarande anser det vara mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy. Det är en markant ökning från 28 procent 2015 och 16 procent 2014. Samtliga fondexperter anser även att frågan kommer att bli ännu viktigare i framtiden, vilket ytterligare understryker vart fondmarknaden är på väg. För den fondleverantör som inte anammar en miniminivå av hållbarhet i sin portfölj riskerar den adresserbara marknaden med andra ord att minska ytterligare under de kommande åren.

Med tanke på dessa siffror är det inte förvånande att en majoritet av fondexperterna, drygt 60 procent, förväntar sig att bolag som inte kan anses vara hållbara och inte arbetar aktivt med frågan kommer att utvecklas sämre än övriga bolag på börsen under de kommande fem åren. Det finns således även rent avkastningsmässiga incitament till satsningen på hållbara investeringar.

Hållbara investeringar kommer att bli viktigare i framtiden än idag

Hur viktigt är det att en fond har en policy inom ansvarsfulla investeringar?

Cirka 4 av 10 har redan eller planerar att börja investera i fonder som följer hållbarhetsscreenade index

Fondsegment och investeringsmetoder

Gröna obligationer på frammarsch

När det gäller gröna obligationer, ett segment som tilldragit sig allt större intresse även i Norden under de senaste åren, verkar det som att fondexperterna nu börjar få upp ögonen på allvar. Av de svarande uppgav visserligen bara drygt 20 procent att de investerar i gröna obligationer idag, men ytterligare knappt 20 procent utvärderar frågan för närvarande. Precis som resultaten när det gäller fördelningen mellan passivt och aktivt förvaltade fonder (i tidigare kapitel) visar denna siffra att det finns ett stort fokus bland de deltagande aktörerna på att även utveckla hur och vad de investerar i inom det räntebärande segmentet.

I takt med att allt fler av de aktörer som medverkar i undersökningen utvecklar sitt erbjudande inom hållbara investeringar har det även blivit mer relevant att använda sig av anpassade index för att mäta sin och andras avkastning på ett relevant sätt.

Omkring 3 av 10 fondexperter använder eller planerar att använda hållbarhetsscreenade index som jämförelseindex för någon del av sin egen verksamhet, och cirka 4 av 10 har redan eller planerar att börja investera i fonder som följer hållbarhetsscreenade index.

Påverka eller exkludera – relevant även vid investering i fonder 

En intressant fråga som inte fått så stor uppmärksamhet hittills är hur fondexperter och andra representanter för större investerare gör när de vill investera i en fond, men inte anser att den uppfyller tillräckliga krav på hållbarhet. Bland de aktörer som medverkar i SFEI finns det en stor spridning, där omkring 25 procent exkluderar den aktuella fonden medan drygt 20 procent satsar på att istället påverka. Knappt 20 procent har som strategi att påverka initialt och sedan exkludera om det inte ger effekt. 

Det är första gången vi ställer denna fråga så det går ännu inte att göra någon historisk jämförelse, men det är ett rimligt antagande att andelen aktörer som vid behov försöker påverka fondleverantörer i en mer hållbar riktning kommer att öka i takt med att hållbarhet blir en allt mer central fråga i investeringsprocessen.

Investerar ni i fonder som placerar en betydande del av sitt kapital i gröna obligationer?

Hur hanterar ni fonder som inte uppfyller era hållbarhetskrav idag?

Tema – Kriterier för fossilfria investeringar

Fondexperterna anser att fossilfrihet är ett relativt viktigt kriterium inom hållbarhet, men dagens skrala fondutbud tycks utgöra en rejäl bromskloss för investeringsvolymen.

Mer än 50 procent av fondexperterna menar att de skulle investera mer kapital om fondutbudet vore bättre

Fossilfria fonder är ett tilltagande koncept med anledning av dagens stora fokus på klimatfrågan, och det är tydligt att många fondexperter ser det som en viktig del inom hållbara investeringar. Cirka 30 procent av de svarande anser att fossilfrihet är ett mycket viktigt kriterium inom hållbarhet, och drygt 50 procent att det är ganska viktigt.

Utbudet av fossilfria fonder anses dock ännu inte hålla måttet. Drygt 6 av 10 fondexperter dömer ut dagens utbud av fossilfria aktiefonder som ganska eller mycket dåligt, och motsvarande siffra för räntefonder är drygt 5 av 10. Samtidigt svarade drygt 40 procent att de antingen investerar i fossilfria fonder idag eller planerar att göra det i framtiden, och mer än 50 procent av fondexperterna menar att de skulle investera mer kapital om fondutbudet vore bättre. Det tycks med andra ord finnas ett betydande behov av fler och ännu bättre fonder, på både aktie- och räntesidan, som inkluderar minimal klimatpåverkan i sin förvaltningsstrategi.

Investerar ni i fossilfria fonder idag?

Om utbudet var bättre, tror du då att ni skulle investera mer kapital i fonder med fossilfrihet/låg koldioxidpåverkan?

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se