Aktiv/passiv förvaltning

Fondexperterna anser att det nya Mifid 2-regelverket ökat deras regelbörda, samtidigt som hållbara investeringar samt fler och mer varierade faktorfonder lyfts fram som viktiga trender.

Hedgefonder med traditionellt höga avgifter måste verkligen leverera för att fortsätta vara relevanta.

Det nya EU-regelverket Mifid 2, som bland annat inför ett nytt standardiserat kostnadsmått, utgör ytterligare en förändring av de lagar och regler som fondexperterna och deras bolag måste ta hänsyn till. Deltagarna är fortsatt oroade över att den ökande regelbördan ska fortsätta slå ut mindre fondförvaltare, men nytt för i år är att flera fondexperter även lyfter fram svaga resultat för hedgefonder som en viktig trend. Hållbara investeringar, alternativa fonder och faktorfonder anses fortsatt vara på frammarsch, samtidigt som prispressen fortsätter, vilket gör att hedgefonder med traditionellt höga avgifter verkligen måste leverera för att fortsätta vara relevanta.

Stabil andel egna fonder

I årets undersökning var den genomsnittliga andelen egna fonder i fondexperternas förvaltning 36 procent, vilket är i linje med resultatet från år 2015 då denna fråga senast ställdes. Under 2014-2015 kunde vi se tendenser till en ökande andel egna fonder, men denna tillfälliga uppgång kunde förklaras av en ovanligt hög andel räntefonder där användning av egna fonder är vanligare. Det finns fortsatt betydande skillnader mellan deltagarna i undersökningen, framförallt mellan de som inte förvaltar några egna fonder alls eller enbart ett fåtal (och som därmed har noll eller nära noll procent egna fonder i sin förvaltning) och de övriga deltagarna.

Andel egna fonder i förvaltningen

En del fondexperter ställer sig tveksamma till om denna del av regelverket verkligen är till fördel för slutkunderna

Mifid 2 påverkar hur aktiva fonder används

När vi frågade fondexperterna om de viktigaste lagstiftnings- / regelverksförändringarna inom fondutvärdering under de senaste tolv månaderna uppgav en betydande andel att Mifid 2-regelverket fortsatt varit den viktigaste förändringen. Även bland annat förändringar inom PPM-systemet lyftes fram. Den totala mängden nya regler att implementera anses ha varit ovanligt hög under det senaste året, men samtidigt förväntas det bli lite lugnare framöver när Mifid 2 är på plats.

Flera fondexperter lyfte specifikt fram att Mifid 2-regelverkets regler inom kostnader och prissättning har påverkat deras verksamhet. En av de svarande nämnde att de tvingats byta ut högpresterande aktiva fonder i sina portföljer mot passivt förvaltade fonder. En annan nämnde att de minskat utbudet av fonder som är möjliga att använda i betydande utsträckning. Det gör att en del fondexperter ställer sig tveksamma till om denna del av regelverket verkligen är till fördel för slutkunderna.

Hur ser er fördelning mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder ut idag inom aktiefonder?

Hur ser er fördelning mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder ut idag inom räntefonder?

Om ni använder passiva fonder, i vilken utsträckning använder ni idag indexfonder respektive ETF:er?

En av fyra förvaltare har fortfarande inte möjlighet att använda ETF:er.

Andel aktiva/passiva fonder

Aktiefonder

I årets undersökning svarade 50 procent av fondexperterna att de har 0-20 procent passivt förvaltade fonder inom sin förvaltning i aktiefonder, jämfört med 37 procent i fjol. 18 procent uppgav 40-60 procent passivt förvaltade fonder medan 14 procent svarade att andelen uppgår till 80-100 procent. I likhet med tidigare år är det stor skillnad i fördelning mellan olika aktörer, men över tid har vi framförallt sett en successivt ökning av andelen passivt förvaltade fonder hos de som tidigare enbart arbetade med aktivt förvaltade fonder. Årets resultat indikerar en viss tillbakagång här, vilket kan bero på att fondexperterna blivit mer dynamiska i sin allokering mellan aktivt och passivt förvaltade fonder och anser att aktiva fonder presterar bättre i dagens osäkra börsklimat.

Räntefonder

Inom räntefonder svarade hela 73 procent av fondexperterna att de hamnar inom intervallet 0-20 procent passivt förvaltade fonder. Nio procent angav att de har 20-40 procent passivt förvaltade fonder, och nio procent svarade 60-80 procent. Dessa svar är nästan identiska med hur det såg ut år 2017, vilket visar att fondexperterna inte tycks utveckla sitt arbete med passivt förvaltade fonder på räntesidan i så hög utsträckning ännu. Samtidigt bör det finnas utrymme till förändring om fondleverantörerna kan ta fram tillräckligt attraktiva produkter.

Indexfonder fortsatt mer populära än ETF:er

Inom den del av fondexperternas portföljer som placerats i passivt förvaltade fonder är det tydligt att indexfonder fortfarande är den mest använda fondtypen. Drygt hälften av de tillfrågade svarade att de använder 80-100 procent indexfonder och resten ETF:er. Jämfört med år 2015 då denna fråga ställdes senast så tycks andelen indexfonder ha ökat något i genomsnitt, men det kan vara en tillfällighet då en betydande andel av fondexperterna främst använder ETF:er vid specifika situationer samtidigt som indexfonder är deras förstahandsval för långsiktiga investeringar. En av fyra förvaltare har fortfarande inte möjlighet att använda ETF:er, men denna andel förväntas fortsätta minska framöver i takt med att deras tekniska plattformar utvecklas.

Varför använder ni indexfonder?

* ANNAT SVAR INKLUDERAR:  ”används i de fall där kunderna inte vill ta någon förvaltarrisk” och
”vårt handelssystem tillåter inte ETF:er”.

Varför använder ni ETF:er?

* ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”används i de fall där kunderna inte vill ta någon förvaltarrisk” och
”av trading-skäl som komplement till terminer”.

När aktier är för dyra, räntor inte ger någon avkastning och hedgefonder inte fungerar, var ska man då hitta avkastning?
Som ny aktör är det svårt att konkurrera med större bolag som har skalfördelar, och inom passiv förvaltning handlar det bara om skalfördelar.

Trender

Aktivt förvaltade fonder

Nästan hälften av de tillfrågade fondexperterna anser att utslagning av mindre fondförvaltare har varit en viktig trend under de senaste tolv månaderna, och utvecklingen förväntas fortsätta även under det kommande året. Den här problematiken har löpande lyfts fram som en viktig trend under de senaste fem åren, och en av de främsta orsakerna anses vara att en växande regelverksbörda gör det svårt att få ekonomin att gå ihop. I likhet med förra året anser flertalet fondexperter även att fonder inom alternativa tillgångsslag varit en viktig trend under det senaste året och att den kommer att fortsätta även framöver. Även ett ökat fokus på hållbarhet inom förvaltning i fonder lyfts fram av flera fondexperter, och denna trend förväntas fortsätta i oförminskad styrka i likhet med hur det har sett ut under de senaste åren. Flera fondexperter anser även att svag riskjusterad avkastning från många hedgefonder har varit en viktig trend under det senaste året som troligtvis kommer att fortsätta. Det anses vara oroande då en brist på bra hedgefonder kan öka svårigheten att skapa avkastning i ett lågränteklimat med osäkra utsikter för aktiemarknaderna.

Passivt förvaltade fonder

Inom passivt förvaltade fonder anser fondexperterna att ett ökat utbud av semipassiva fonder/faktorfonder har varit den klart viktigaste trenden under de senaste tolv månaderna. Samtidigt väntas utvecklingen mattas av under de kommande tolv månaderna. Nästan lika många av de svarande lyfter fram ett ökande och mer varierat utbud av passivt förvaltade fonder som en viktig trend under det senaste året – en trend som förväntas hålla i sig under det kommande året. Tidigare års trend med nya leverantörer av passivt förvaltade bedöms minska samtidigt som de större aktörerna förväntas öka sina utbud ytterligare. Denna förväntansbild motiveras framförallt med att stora volymer möjliggör lägre kostnader samt högre likviditet och därmed centrala fördelar gentemot mindre konkurrenter.

Kostnader

Över hälften av fondexperterna uppgav att lägre förvaltningskostnader var en viktig trend under de senaste tolv månaderna, vilket är helt i linje med resultatet från samma fråga 2015. Denna trend förväntas även fortsätta under de kommande tolv månaderna. Fondexperterna förväntar sig med andra ord att prispressen på den svenska fondmarknaden kommer att fortsätta. Flera av de svarande lyfte även fram ökade redovisningskrav inom kostnader till följd av Mifid 2 och dess nya kostnadsmått EMT (som är tänkt att ge en mer rättvisande bild av det totala kostnadsuttaget, inklusive ofta dolda kostnader som swap-kostnader i ETF:er).

Trender - Aktivt förvaltade fonder

* Annat svar inkluderar: "Alla aktiefonder har presterat för dåligt", "hållbara fonder", "svenska hedgefonders problem att leverera okorrelerad, stabil avkastning", "ESG-integrationen i fonder" samt "fusioner och strukturaffärer".

Trender - Passivt förvaltade fonder

* Annat svar inkluderar: "Fler fonder med någon typ av etisk/hållbar profil", "borttagning av amerikanska ETF:er till privatsparare", "nya institutionella andelsklasser som används av rådgivare vid upphandling" samt "hållbarhet".

Trender - Kostnader

* Annat svar inkluderar: "Ökade redovisningskrav i och med Mifid 2", "analyskostnaden tas i fondbolaget i och med Mifid 2" samt "ett nytt kostnadsmått, EMT-kostnad, som bättre illustrerar alla kostnader som belastar fonden".

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se