Hållbara investeringar

Hållbara investeringar är hetare än någonsin. I år anser drygt 70 procent av fondexperterna att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy. Dessutom förväntar sig nio av tio att hållbarhetsaspekten blir ännu viktigare för dem i framtiden.

Antalet som lyfter fram miljöaspekten mer än andra etiska frågeställningar har ökat kraftigt

Hållbara investeringar har under de senaste åren varit det område som visat upp de största förändringarna i svarsresultaten i SFEI-rapporten. Fondexperterna anser fortsatt att det främst är institutionella slutkunder som efterfrågar dessa lösningar, men integreringen av hållbarhet i deras verksamhet tycks samtidigt bli allt mer omfattande. Dessutom ökar antalet fonder med en hållbarhetspolicy. Klimatfrågan verkar driva på införandet av hållbarhet i fondexperternas förvaltning då antalet som lyfter fram miljöaspekten mer än andra etiska frågeställningar har ökat kraftigt.

Fortsatt ökat intresse för hållbarhet bland fondexperterna

Sedan den första SFEI-rapporten 2009 har ett ökande intresse för hållbara investeringar hos fondexperterna själva varit en tydlig trend. I årets rapport uppger hela 72 procent att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy. Samma siffra var 12 procent 2009, 16 procent 2014 och 40 procent 2017. 86 procent av de svarande anser att hållbara investeringar kommer att bli viktigare inom deras verksamhet i framtiden, jämfört med 100 procent för ett år sedan. Denna nedgång beror troligtvis på att många aktörer nu har hunnit genomföra den integrering av hållbarhet som planerats tidigare.

Hållbara investeringar
kommer att bli viktigare i framtiden än idag

Hållbara investeringar
kommer vara lika viktiga i framtiden som idag

Hållbara investeringar
kommer vara mindre viktiga i framtiden än idag

Hur viktigt är det att en fond har en policy inom hållbara investeringar?

Vad är viktigast, miljö- eller etikfrågor?

Vem efterfrågar ansvarsfulla investeringar idag?

Det är fondutvärderarna som efterfrågar hållbara investeringar idag

2018
2015
2014

Det är fondutvärderarnas uppdragsgivare som efterfrågar hållbara investeringar idag

2018
2015
2014

Det är slutkunderna (inkl. institutionella kunder) om efterfrågar hållbara investeringar idag

2018
2015
2014

Det är ingen som efterfrågar hållbara investeringar idag

2018
2015
2014

Det är andra som efterfrågar hållbara investeringar idag

2018
2015
2014
I år liksom förra året anser några av fondexperterna att efterfrågan har ökat även bland privatpersoner

Fondutvärderare allt viktigare för utvecklingen

Intresset för hållbara investeringar ökar inte minst hos de som arbetar specifikt med fondutvärdering. I årets undersökning svarade 55 procent att fondutvärderare efterfrågar hållbara investeringar, vilket kan jämföras med 32 procent 2015. Fondutvärderare anses även utgöra en viktig maktfaktor för utvecklingen inom hållbara investeringar. I år uppgav hela 45 procent att fondutvärderare bidrar till att styra utvecklingen, vilket var näst högst efter media med 59 procent. År 2015, då frågan ställdes senast, hamnade fondutvärderare först på fjärde plats.

Varierande efterfrågan bland privatpersoner, miljöfrågor vinner mark

Ända sedan den första SFEI-rapporten publicerades 2009 har fondexperternas varit tydliga med att det främst är institutionella slutkunder som efterfrågar hållbara investeringar. Det beror bland annat på att de ofta är bundna av policydokument som kräver detta. I år liksom förra året anser några av fondexperterna att efterfrågan har ökat även bland privatpersoner, medan andra inte märker av någon förändring alls inom detta kundsegment. En möjlig förklaring är att de privatpersoner som efterfrågar hållbara investeringar själva söker sig till de mest högprofilerade leverantörerna.  

Det är sannolikt att den mediala uppmärksamheten kring klimatfrågan kan komma att bredda intresset för hållbara investeringar framöver. Det går att se indikationer på att miljöfrågor vinner mark inom hållbara investeringar redan idag, bland annat anger 27 procent av fondexperterna att miljöfrågor är viktigast jämfört med 13 procent som svarade etikfrågor. Noterbart är dock att 60 procent anser att båda frågeställningarna är lika viktiga.

Trender

Ökat allmänt intresse för fonder som är hållbart förvaltade

Ökat intresse för fondföretag / förvaltare med riktlinjer inom hållbar förvaltning för hela utbudet

Utveckling och diversifiering av den hållbara förvaltningen (positiv screening, aktiv bolagspåverkan etc)

Gröna obligationer

Hållbarhetsbiten kommer att bli ännu viktigare. Det kommer att vara en konkurrensfördel på sikt att kunna erbjuda hållbara lösningar.

Trender inom hållbara investeringar

Under de senaste tolv månaderna har 82 procent av fondexperterna märkt av ett ökat allmänt intresse för fonder med inriktning mot hållbara investeringar. Det är en ökning med 20 procentenheter jämfört med 2015. 40 procent anser samtidigt att Intresset för fondföretag/förvaltare med riktlinjer inom hållbara investeringar för hela utbudet har varit en viktig trend under samma period. Förra året låg denna siffra på 56 procent. Även gröna obligationer minskade från 44 procent år 2015 till 27 procent i år. Både dessa nedgångar kan dock bero på att fondexperterna ser det mer som standard att använda ett visst mått av hållbarhetshänsyn samt gröna obligationer i sin förvaltning idag snarare än att det är något ”trendigt”.

63 procent av de svarande anser att ett ökat allmänt intresse för fonder med inriktning mot hållbara investeringar kommer att fortsätta vara en viktig trend under de kommande tolv månaderna. Det indikerar ett fortsatt högt men samtidigt något sjunkande intresse. Samtidigt förväntas intresset för fondföretag/förvaltare med riktlinjer inom hållbara investeringar för hela utbudet öka något igen till 54 procent.

Vem styr utvecklingen inom hållbara investeringar?

1. Media
2. Fondutvärderare
3. Fondleverantörer
4. PLATTFORMS­LEVERANTÖRER
5. Slutkunder

Hållbara investeringar: metoder

Allt fler av fondexperterna arbetar numera med att försöka påverka fonder som inte uppfyller deras hållbarhetskrav istället för att exkludera dem direkt. Samtidigt har fonder med gröna obligationer utvecklats från nymodighet till ett verktyg som används av fyra av tio av de svarande.

Fonder med gröna obligationer används nu av över 40 procent av fondexperterna

En av de största förändringarna i årets upplaga av det här kapitlet är att andelen fondexperter som försöker påverka fonder som inte är tillräckligt hållbara, istället för att exkludera dem ur portföljen direkt, har ökat kraftigt från 20 procent 2017 till hela 45 procent i år. Även andelen fondexperter som investerar i fonder med hållbarhetsscreenade index har ökat och ligger nu på 55 procent. En annan viktig slutsats är att gröna obligationer definitivt är här för att stanna inom det segment som fondexperterna företräder. Fonder med gröna obligationer används nu av över 40 procent av fondexperterna, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande siffra förra året.

Gröna obligationer fortsätter att vinna mark

I 2017 års SFEI-undersökning svarade 20 procent av fondexperterna att de investerar i fonder med gröna obligationer i sin verksamhet, och 20 procent uppgav att de utvärderade frågan. I år har andelen mer än fördubblats till 41 procent, vilket visar att gröna obligationer är en värdepapperstyp som är här för att stanna. Samtidigt uttrycker fortsatt en del fondexperter skepsis då de anser att grönklassificeringen är mer av en teknikalitet är något som verkligen säkerställer att obligationen i fråga endast finansierar miljöfrämjande projekt eller verksamheter.

Vilken typ av politiska faktorer anser ni har ökat i betydelse vid förvaltning/val av fonder under de senaste fem åren?

1. Stiftande av nya internationella lagar eller regelverk
2. Politiska utspel av ledande politiker
3. Stiftande av nya nationella lagar eller regelverk
4. Extraordinära räddningsprogram eller motsvarande
5. Anser inte att några av dessa har ökat
6. Val / folkomröstningar

Använder ni er av hållbarhetsscreenade index som jämförelseindex för någon del av er verksamhet idag idag?

Investerar ni i fonder som följer hållbarhetsscreenade index idag?

Investerar ni i fonder som placerar en betydande del av sitt kapital i gröna obligationer?

Hur hanterar ni fonder som inte uppfyller era hållbarhetskrav idag?

Hur tror du generellt att bolag som inte kan anses vara hållbara idag, och inte prioriterar att förändra detta, kommer att utvecklas på börsen?

64 %
Sämre än övriga bolag
36 %
Varken bättre eller sämre än övriga bolag
0 %
Bättre än övriga bolag
64 procent tror att bolag som inte är hållbara kommer att utvecklas sämre över tid än hållbara bolag

Vanligare med användning av fonder med hållbarhetsindex

För att få en mer rättvisande måttstock använder sig allt fler hållbara fonder av hållbarhetsscreenade index som jämförelseindex. Det här är något som kan ifrågasättas då det försvårar jämförelsen med ”vanliga” fonder inom samma segment, vilket borde vara relevant för de som hävdar att hållbara investeringar bör leverera högre avkastning över tid. För passivt förvaltade fonder som bara önskar replikera ett index är det däremot mer rimligt. Det är möjligt att fondexperterna resonerar på ett liknande sätt, då endast 27 procent uppger att de själva använder sig av hållbarhetsscreenade index i sin verksamhet. Samtidigt använder sig hela 55 procent av de svarande av fonder med hållbarhetsscreenade jämförelseindex, vilket kan jämföras med 40 procent ifjol. Att det finns en tilltro till fördelen med hållbara investeringar ur ett avkastningsperspektiv är tydligt då 64 procent tror att bolag som inte är hållbara kommer att utvecklas sämre över tid än hållbara bolag.

Påverkan innan exkludering används allt oftare

Inom hantering av fonder som inte uppfyller fondexpertens krav på hållbarhet svarade 27 procent av att de exkluderar den aktuella fonden, vilket är i linje med svaren från i fjol. Den stora förändringen är att hela 45 procent av de svarande numera satsar på att påverka initialt och sedan exkludera om ingen förändring sker, vilket endast 20 procent svarade i 2017 års SFEI-rapport. Det här är en metod som allt oftare används av fondförvaltare som vill påverka bolags verksamhet, och den tycks nu även få ett allt starkare fotfäste även när fondbolagen själva är de som utvärderas.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se