Marknads- utveckling

Fondexperterna ger årligen sin syn på den kommande börsutvecklingen och den svenska styrräntan. I år rankas Nordamerika högst både på tre och tolv månaders sikt, medan råvarutunga regioner som Östeuropa och Latinamerika hamnar i botten.

Nordamerika rankas högst följt av Sverige

Trots att vi har en lång uppgångsfas för de globala börserna bakom oss med USA som draglok, samtidigt som oron ökar kring om avtagande effekter av skattesänkningar och handelskriget med Kina skall få landet att bromsa in, hamnar Nordamerika i topp i fondexperternas tolvmånadersranking av ett antal aktieregioner. Asien exklusive Japan följer på andra plats, medan Japan i år rankas högre än både Sverige och Europa. Längst ner hamnar de råvarutunga regionerna Östeuropa och Latinamerika. I sin prognos för den svenska styrräntan är fondexperterna eniga med Riksbanken om att minusräntan troligtvis är ett minne blott om tolv månader.

Den aktuella marknadssituationen

Branscher

På frågan om vilka branscher som kommer att gå starkast under de kommande tre månaderna rankades konsumentsektorn högst följt av hälsovård och telekom. På sista plats hamnade råvarusektorn. Konsumentsektorn var även den sektor som flest fondexperter ökat sin exponering mot under de senaste tre månaderna. I likhet med tidigare år svarade dock en betydande del av de svarande att de inte fokuserar på branscher och därför inte kan svara på de branschrelaterade frågorna.

Regioner

I fondexperternas ranking av sju geografiska aktiemarknader under de kommande tre månaderna i lokal valuta hamnade Nordamerika högst följt av Sverige och Asien (exklusive Japan). Japan hamnade på femte plats i rankingen knappt före Östeuropa och Latinamerika på näst sista respektive sista plats. Asien (exklusive Japan) var den region som flest fondexperter minskade exponeringen mot under de senaste tre månaderna, medan flest viktade upp Japan.

Öka/Minska branschinnehav
3 månader

‍GENOMSNITTLIGA SAMMAN­STÄLLNINGAR SOM BASERAS PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT SINA INNEHAV DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

Öka/Minska regioner
3 månader

‍GENOMSNITTLIGA SAMMAN­STÄLLNINGAR SOM BASERAS PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT SINA INNEHAV DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

Rangordning branscher
3 månader

frågan ställdes oktober/november respektive år. Sektorindelningen utgår ifrån Global Industry Classification Standard (GICS) med ett par ihopslagningar för att få en mer lättöverskådlig bild av resultatet.

Rangordning regioner
3 månader

FRÅGAN STÄLLDES OKTOBER/NOVEMBER RESPEKTIVE ÅR. SEKTORINDELNINGEN UTGÅR IFRÅN GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS) MED ETT PAR IHOPSLAGNINGAR FÖR ATT FÅ EN MER LÄTTÖVERSKÅDLIG BILD AV RESULTATET.

Utveckling de kommande tolv månaderna

Förvaltningsstilar

I likhet med resultaten de senaste åren svarade en klar majoritet av fondexperterna att de föredrar fonder med en värdebaserad förvaltningsstil under de kommande tolv månaderna. Flertalet av de tillfrågade använder dock en blandning av stilar, vilket också är i linje med tidigare rapporter.

Regioner

När fondexperterna ombads att rangordna ett antal olika regioners börsutveckling under de kommande tolv månaderna i lokal valuta rankades Nordamerika högst följt av Asien (exklusive Japan) samt Japan. Östeuropa och Latinamerika hamnade på sista respektive näst sista plats med ett betydande glapp upp till övriga regioner. Det är intressant att Nordamerika bedöms gå fortsatt starkt trots ökande farhågor om konjunkturutvecklingen i USA, avtagande effekter av president Trumps skattesänkningar samt kring det pågående handelskriget med Kina. Som huvudanledningar till att inte ranka Östeuropa och Latinamerika högre angavs framförallt politisk instabilitet och svag förväntad utveckling för råvarupriserna.

De största skillnaderna jämfört med den senaste SFEI-rapporten från 2017 är att Östeuropa har fallit från tredje till sista plats samt att Europa nu ligger på femte plats jämfört med andra plats 2017. Dessutom har Nordamerika tagit steget från tredje plats år 2017 till att i år toppa fondexperternas tolvmånadersranking.

Den svenska styrräntan

Samtliga fondexperter som svarade på frågan om vad den svenska styrräntan förväntas ligga på om tolv månader tror på en höjning, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att Riksbanken varit mycket tydlig med att de förväntar sig en stigande räntebana framöver. Drygt hälften av de svarande tror att räntan kommer att ligga på 0 procent om tolv månader och den genomsnittliga prognosen landade på 0,01 procent. Endast tre fondexperter tror på en positiv styrränta om tolv månader, varav två förväntar sig att den kommer att ligga på 0,5 procent. Sammantaget är deras prognos om en något högre styrränta än idag helt i linje med Riksbankens egen räntebana (där styrräntan förväntas ligga kring nollstrecket under det tredje kvartalet 2019).

Rangordning regioner
12 månader

För 2018, 2015 och 2014 ställdes frågan i oktober/november respektive år medan den för 2017 STÄLLDES I MAJ. SEKTORINDELNINGEN UTGÅR IFRÅN GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS) MED ETT PAR IHOPSLAGNINGAR FÖR ATT FÅ EN MER LÄTTÖVERSKÅDLIG BILD AV RESULTATET.

SFEI - Prognos svenska styrräntan

SFEI - Prognoser och historik, 2010-2016

Utveckling och prognoser sedan SFEI:s start. AVKASTNING I LOKAL VALUTA.

De regioner som ingår i börsprognosen ändrades från och med november 2014. Regionerna Asien (exkl Kina/Indien) och BRIC utgick samtidigt som regionerna Asien exkl. Japan, Japan, Latinamerika och Östeuropa tillkom.
Källor: MSCI AC Asia ex Japan, MSCI EM Eastern Europe, MSCI Europa Index,MSCI Japan, MSCI EM Latin America, MSCI North America Index, MSCI Sweden Index, MSCI BRIC Index, MSCI Pacific Index (Asien exkl. Kina/Indien).

Jämfört med utfallet lyckades fondexperterna med såväl några goda som några mindre goda val

Tidigare prognoser och faktiskt utfall

I den senaste SFEI-rapporten som publicerades våren 2017 förväntade sig fondexperterna att Asien (exklusive Japan) följt av Europa skulle stå för den starkaste börsutvecklingen under de kommande tolv månaderna. Sista plats delades av Sverige, Japan och Latinamerika. Jämfört med utfallet (20 maj 2017 – 30 maj 2018) lyckades fondexperterna med såväl några goda som några mindre goda val. Asien exklusive Japan, som rankades högst av fondexperterna, visade upp den näst starkaste utvecklingen under perioden knappt efter Östeuropa. Deras andraval, Europa, levererade dock näst sämst avkastning av samtliga regioner. I fondexperternas ranking hamnade Japan, Sverige och Latinamerika på en delad sistaplats, medan deras faktiska avkastning motsvarade femte, sjunde och sista samt fjärde plats under perioden.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se