Ordlista‍

Ordlistan innehåller termer som förekommer i rapporten och bör endast användas i denna kontext. I vissa fall kan andra definitioner finnas som är mer korrekta i andra sammanhang.

AIFM

AIFM är ett EU-direktiv som reglerar fondverksamheten för förvaltare av exempel hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Direktivet infördes i svensk lagstiftning i juli 2013.

Active share

Mått på hur nära en fonds innehav överensstämmer med innehaven i dess jämförelseindex och därmed hur aktivt förvaltad fonden är.

Aktivt förvaltad fond

Fond med målsättning att överträffa sitt jämförelseindex.

Alfa (α)

Avkastning som är oberoende av utvecklingen för den underliggande tillgången. Används ofta i samband med aktiv förvaltning av exempelvis fonder.

Alfa / beta-split

Fördelning mellan placering i passiv respektive aktiv förvaltning.

Beta (β)

Mått på följsamhet med den underliggande tillgången. Används ofta i samband med passiv förvaltning av exempelvis fonder.

Blandfond

Fond med mandat att investera på både aktie- och räntemarknaden samt aktivt förändra fördelningen mellan dessa tillgångsslag.

BRIC

Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Termen används för att redovisa sammanlagda resultat för hela denna geografiska region.

Core

Investeringsstil med fokus på stabila bolag med låg risknivå.

Diskretionär förvaltning

Aktiv och oftast kundspecifik förvaltningslösning som innebär att en kund ger en förvaltare mandat att investera tillgångar enligt ett givet regelverk.

EMIR

EU-reglering som bland annat behandlar registrering av transaktioner och regelverk i samband med derivathandel.

ETF (Exchange Traded Fund)

Passivt förvaltad börshandlad fond.

Fond-i-fond

Fondlösning med syfte att skapa avkastning genom att investera kapitalet i andra fonder. Vilken typ av fonder som kapitalet investeras i beror på fond-i-fondens inriktning.

Fondtorg

Ett urval av fonder som finns att välja på inom exempelvis pensionsförvaltning eller privat sparande.

Förmedlingsersättning/kickback

Ersättning från produktbolag till finansiella rådgivare eller plattformsleverantörer för försäljning/förmedling av finansiella produkter till slutkunder.

Growth

Investeringsstil med fokus på bolag som väntas generera tillväxt.

Gränsmarknad/frontier market

Investeringsmarknad/region som är så outvecklad att den ännu inte kan kallas tillväxtmarknad.

Gröna obligationer

Obligationer vars kapital är öronmärkt för i förväg definierade miljöfrämjande investeringar och projekt.

Hedgefond

En fondtyp med målsättningen att skapa positiv absolutavkastning oavsett marknadsutveckling. Förväntad avkastning, risknivå och korrelation med aktiemarknaden beror på vilken strategi som används

High Yield

High Yield är det engelska uttrycket för högavkastande obligationer, vilket innebär obligationer som har ett lägre kreditbetyg än invest grade och därmed en högre risknivå.

Hållbara investeringar

Hållbara eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. Dessa inkluderar såväl exkludering och inkludering som att påverka aktörer som står bakom specifika värdepapper att utveckla sin verksamhet i enlighet med förvaltarens kriterier för hållbara investeringar.

Investeringsprocess

Översiktliga riktlinjer för hur en förvaltare investerar, inkluderar ofta flera olika steg.

Investeringsstil

En indelning av investerare utifrån hur de arbetar praktiskt för att skapa avkastning.

Investment grade

Investment grade är ett kreditbetyg som indikerar att företaget som emitterat en obligation har en låg konkursrisk.

Makroanalys

Analys av olika övergripande faktorer som sedan används för att exempelvis ta investeringsbeslut.

MiFID 2

EU-regelverk som avser hur banker och värdepappersbolag i Europa skall arbeta med placeringar och placeringsrådgivning. Syftar till att möjliggöra ökad transparens och möjligheter till jämförelser, bland annat med hjälp av ett nytt kostnadsmått.

Passiv fond

Fond med målsättning att följa sitt jämförelseindex.

Portföljsammansättning

Process för att ta fram bästa möjliga fördelning av olika investeringar som bedöms som intressanta för tillfället, exempelvis utifrån olika typer av riskmått och inbördes korrelation.

Positiva kriterier inom ansvarsfulla investeringar/Positiv screening

Till skillnad från att välja bort företag som exempelvis tillverkar vapen eller smutsar ner miljön (negativa kriterier/negativ screening) används positiva kriterier för att istället välja ut och investera i företag som arbetar aktivt inom vad som bedöms som positiva områden, exempelvis miljövänlig verksamhet.

Provisionsförbud

Förbud mot provisioner/förmedlingsersättning inom ett verksamhetsområde, antingen fullständigt eller utifrån vissa begränsningar.

Riskjusterad avkastning

Avkastning eller förväntad avkastning i relation till placeringens risknivå.

Smart beta-fonder

Kvantitativt förvaltade fonder som investerar utifrån fler parametrar än att följa ett enskilt index (exempelvis volatilitet eller kurstrend).

Strategisk allokering

Fördelning mellan placeringar i olika tillgångsslag, oftast aktier och ränteplaceringar.

Styrränta

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina kunder.

Tillgångsslag

Investeringsområden, exempelvis aktier, räntepapper och råvaror.

Tracking error

Aktiv risk i den absoluta avkastningen, mäts ofta som standardavvikelse jämfört med exempelvis ett jämförelseindex.

UCITS

EU-direktiv för fonder med syfte att skapa ett mer enhetligt regelverk och därmed möjlighet att sälja och jämföra fonder inom hela regionen.  Har utökats i efterföljande versioner, och UCITS V förbereds för närvarande för införande i svensk lagstiftning.

Value

Investeringsstil med fokus på bolag som anses vara lågt värderade.

Volatilitet

Volatilitet för finansiella tillgångar kan definieras som dess prisrörlighet, och mäts ofta i form av standardavvikelse. Volatilitet mäts såväl historiskt som framåtblickande i form av förväntad volatilitet.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se