Sveriges Fondexperter

De personer som ansvarar för aktiv förvaltning i fonder och fondutvärdering är en viktig men ofta förbisedd maktfaktor inom den svenska finansbranschen. Den genomsnittliga fondexperten är välutbildad med en examen i ekonomi eller motsvarande och har nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 20 procent med högre andel hos större aktörer.

Utbildningsnivå

Samtliga fondexperter som har medverkat i någon eller flera av de undersökningar som ligger till grund för SFEI (till och med oktober 2015) har genomgått universitetsstudier eller motsvarande fristående utbildning, och sammantaget har gruppen en mycket hög genomsnittlig utbildningsnivå. En övervägande majoritet har en examen inom ekonomi, och därefter är någon form av civilingenjör den inriktning som har varit vanligast sedan den första SFEI-rapporten 2009.

Arbetslivserfarenhet

Fondexperterna har en lång genomsnittlig branscherfarenhet som kompletterar den akademiska bakgrunden. Den absoluta merparten av de fondexperter som hittills har medverkat i SFEI-undersökningarna har minst tio års erfarenhet inom fond- eller finansbranschen som helhet, och andelen med minst 15 års erfarenhet hade 2018 ökat till 50 procent. Med tanke på att kapitalförvaltning är en värdeskapande process som ofta bedrivs långsiktigt är det naturligt att de som lyckas väl finns kvar i branschen under lång tid om de själva så önskar.

Könsfördelning

En klar majoritet av fondexperterna som har deltagit i en eller flera av SFEI-undersökningarna är män, och andelen kvinnor ligger på strax under 20 procent totalt sett. Under åren har andelen kvinnor pendlat mellan cirka 10-20 procent i de enskilda rapporterna. Könsbalansen blir något jämnare i en jämförelse utifrån kapital under förvaltning, då större aktörer i högre utsträckning tenderar att representeras av kvinnor i undersökningarna.

Slutsats

Den genomsnittliga fondexperten som medverkar eller har medverkat i någon SFEI-undersökning är i genomsnitt välutbildad med en examen i ekonomi eller motsvarande och har nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 20 procent med en något jämnare könsfördelning hos de större aktörer som medverkar i undersökningen.

Examen inom ekonomi
77 %

Dubbelexamen (ekonom + civilingenjör eller MBA) 18 %

Annan universitets­examen
5 %‍

Mer än 15 år
50 %
10-15 år
41 %
5-10 år
5 %
0-5 år
5 %
82 %
Män
18 %
Kvinnor

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se