Syfte och 
metod

Svenskt Fondexpertindex har sedan 2009 lyft fram de ofta dolda makthavare som ansvarar för en betydande del av den svenska fondförmögenheten via aktiva mandat. Deras initierade kunskap om aktuella trender gör rapporten både intressant och givande.

Uppskattningsvis omfattas minst 20 procent (cirka 840 miljarder kronor) av den svenska fond­förmögenheten av aktiva mandat

Svenskt Fondexpertindex, SFEI, skapades av Laika Consulting 2009 på uppdrag av SPP/Storebrand. Rapporten kom till för att lyfta fram de ofta dolda makthavare som via aktiva mandat ansvarar för en betydande andel av den svenska fondförmögenheten, och undersökningen täcker in merparten av de aktörer som är verksamma inom området. Då aktiva mandat står för uppskattningsvis 20 procent av den växande svenska fondförmögenheten, motsvarande cirka 840 miljarder kronor, bör fondexperternas åsikter vara av stort intresse för alla som önskar en bättre insikt i denna del av den svenska förvaltningsbranschen.

Omfattning

Sveriges totala fondförmögenhet uppgick till omkring 4 190 miljarder kronor i slutet av oktober 2018 enligt Fondbolagens Förening, och vår uppskattning är att minst 20 procent (cirka 840 miljarder kronor) omfattas av aktiva mandat. Den svenska fondmögenheten har växt kraftigt sedan den första SFEI-rapporten publicerades i november 2009, från drygt 2 000 miljarder kronor till dagens siffra om över 4 000 miljarder kronor.

Intervjuunderlag

SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring 25 storbanker, försäkringsbolag samt oberoende finansiella aktörer (benämnda fondexperter) som ansvarar för eller arbetar aktivt med professionell investering i fonder samt i vissa fall med fondutvärdering på uppdrag av företagets förvaltare/slutkunder. Urvalet omfattar representanter för merparten av de aktörer som arbetar inom aktiv fondförvaltning i Sverige och inkluderar både större och mindre företag.

Aktiv fondförvaltning – kategorier

De fondexperter som omfattas av SFEI-rapporten arbetar inom en eller flera av följande fyra kategorier:

1. Fondplacering i försäkring

Inkluderar främst pensionsförvaltning inom någon av de fondplattformar som tagits fram av flertalet aktörer på marknaden.

2. Premiepensionsförvaltning (PPM)

Inkluderar förvaltning i Premiepensionssystemet som är en del av den allmänna pensionen. Fond-i-fond-lösningar har blivit ett allt vanligare sätt för fondexperterna att paketera sina lösningar inom denna kategori.

3. Fond-i-fondförvaltning (ej inom PPM)

Inkluderar förvaltning i fonder som i sin tur aktivt väljer mellan olika fonder. Fond-i-fondlösningar finns idag med en rad olika inriktningar och risknivåer.

4. Övrig fondförvaltning

Inkluderar övrig aktiv förvaltning i fonder, exempelvis diskretionär förvaltning (förvaltning med fria investeringsmandat) åt både privatpersoner och institutionella aktörer.

SEDAN DEN FÖRSTA SFEI-UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRDES 2009 HAR DET KAPITAL SOM KONTROLLERAS AV FONDEXPERTER MER ÄN trefaldigats FRÅN 275 MILJARDER KRONOR 2009 TILL 838 MILJARDER KRONOR 2018.

SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring 25 storbanker, försäkringsbolag samt oberoende finansiella aktörer

Metod

Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport genomfördes under perioden 28 oktober till och med den 8 november 2018. Intervjuunderlaget består framförallt av kvantitativa frågor med möjlighet att komplettera med fria tillägg. Svaren har analyserats och jämförts med resultaten från tidigare undersökningar. De genomsnittliga prognoser som presenterades i den förra rapporten har även jämförts med den faktiska marknadsutvecklingen sedan dess. Samtliga marknadsprognoser avser förväntad utveckling på respektive aktiemarknad i lokal valuta.

Medverkande företag/fondexperter

Stor vikt har lagts vid att säkerställa medverkan från såväl stora väletablerade aktörer som mindre företag med verksamhet inom någon av de fyra kategorier som definieras under rubriken ’Aktiv fondförvaltning – kategorier’. Det är dock inte möjligt att publicera en förteckning över de företag och fondexperter som medverkar i undersökningen då omkring en fjärdedel av deltagarna ej önskar sådan publicering på grund av bland annat konkurrensskäl gentemot undersökningens beställare.

Kontinuitet

SFEI-undersökningen genomfördes löpande varje halvår från och med november 2009 fram till och med november 2012 och har därefter genomförts varje helår. Förändringen till publicering varje helår innebar att perspektivet i aktieprognosen samt de olika frågorna om aktuella och kommande trender ändrades till tolv månader. Dessutom ändrades den korta aktieprognosen från 1 till 3 månader. Från och med 2014 års undersökning uppdaterades även de regioner och branschkategorier som ligger till grund för marknadsprognoserna för att vara mer heltäckande och aktuella. Vi som arbetar med SFEI har som målsättning att bibehålla rapportens fokus för att möjliggöra jämförelser över tid men därutöver successivt utveckla innehållet i varje rapport i takt med att marknaden för aktiv förvaltning i fonder utvecklas.

Reliabilitet

Svarsperiodens längd och tiden fram till publicering gör att framförallt korttids-prognoser som lämnas i denna rapport endast bör anses vara indikativa. Möjligheten att jämföra prognoser och andra resultat över tid möjliggör dock en bättre förståelse och tolkning av de svar som erhållits. Vår avsikt med dessa prognoser är att redovisa fondexperternas inställning till och tolkning av marknaden när undersökningen genomfördes, snarare än att försöka skapa en så korrekt prognos av den framtida utvecklingen som möjligt. Hänsyn har tagits till förändringar i sammansättningen av de fondexperter som deltagit i undersökningen. De förändrade tidsperioder för bland annat aktieprognosen från och med november 2012 samt ny regionindelning från och med 2014 års undersökning har även beaktats vid jämförelser med tidigare prognoser.

Om SPP/Storebrand

Storebrand är Nordens största pensionsbolag med anor sedan 1767 och omkring 900 miljarder svenska kronor under förvaltning åt både institutionella aktörer samt privatpersoner. Företaget är ledande inom hållbara investeringar vilket bland annat innebär att alla företagets sparprodukter löpande utvärderas av en egen analysavdelning med hänsyn till samhällsansvars- och miljöaspekter. Storebrand äger sedan 2007 SPP och dess fondbolag SPP Fonder som tillsammans har mer än 1 500 000 svenska kunder.

Om Laika Consulting

SFEI är skapat av Laika Consulting som är en oberoende kommunikationsbyrå med rötter i finansbranschen. Med sin unika kompetens inom finansiell kommunikation kan Laika Consulting erbjuda ett brett utbud av tjänster till företag inom finanssektorn samt andra bolag och aktörer med motsvarande behov.

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se