Tema - politiska faktorer

Fondexperterna anser att politiska faktorer har påverkat deras arbete under de senaste fem åren, framförallt nya lagar som inverkat på global och regional ekonomisk utveckling. De flesta anser sig kunna hantera dessa faktorer med sina nuvarande förvaltningsmodeller, men det finns även de som genomför förändringar.

Handelskriget och politiska utspel, visst. Men det blir bara intressant när de faktiska lagarna kommer.

De flesta skulle nog hålla med om att politiska utspel samt nya lagar och regleringar inom olika områden har påverkat den globala utvecklingen på såväl ett övergripande som ekonomiskt plan. Brexit, handelskriget mellan USA och Kina samt klimatfrågan är tre exempel. Men hur ser fondexperterna på politiska faktorer och hur hanteras de inom deras förvaltning och fondselektering? Om detta handlar årets temakapitel.

Politiska faktorer (under de senaste fem åren för att erhålla en lämplig tidsram) har inte gått fondexperterna förbi. Drygt hälften av de svarande anser att politiska faktorer som inverkar på den globala ekonomiska utvecklingen har påverkat deras arbete och 45 procent anger detsamma för politiska faktorer som påverkar enskilda länder eller regioners ekonomier. Även valutakurspåverkande politiska faktorer lyfts fram (av drygt 30 procent). Samtidigt svarar en majoritet att de kan hantera dessa faktorer inom ramen för sina nuvarande förvaltningsmodeller. Det finns dock ett mindre antal som anger att deras bolag har förstärkt sin politiska kompetens och/eller arbetet med bland annat valutasäkringar.

Lagar snarare än utspel som påverkar

Fondexperterna är relativt ense om att politiska faktorer har varit viktiga att ta hänsyn till i deras arbete under de senaste fem åren. Cirka 55 procent lyfter fram politiska faktorer som inverkar på den globala ekonomiska utvecklingen, 45 procent uppgav politiska faktorer som påverkar enskilda länder eller regioners ekonomier och drygt 30 procent svarade politiska valutakursdrivande faktorer.

En majoritet av fondexperterna var samtidigt tydliga med att politiska utspel sällan påverkar så mycket som man kanske kan tro, utan att det är främst när de leder fram till nya lagar och regler som påverkar den ekonomiska utvecklingen som deras arbete påverkas. Det här dock något som kan ifrågasättas, exempelvis när det gäller turbulensen kring president Trumps utspel och handelskrig och turerna kring Brexit som ju påverkar marknadens sentiment och därmed även den ekonomiska utvecklingen, om än indirekt.

Inom vilka områden har politisk påverkan haft inverkan på er förvaltning eller val av fonder?

Har er förvaltnings-
process förändrats för att bättre hantera politiska faktorer – och isf – för vilken typ av fonder har dessa förändringar genomförts?

Bland svarsalternativen fanns även med, dock utan svar, "Ja, mycket omfattande förändringar",

Drygt 40 procent av fondexperterna svarade att de inte anser sig behöva genomföra några förändringar för att hantera politiska faktorer bättre

Visst behov av att stärka upp kompetensen

Drygt 40 procent av fondexperterna svarade att de inte anser sig behöva genomföra några förändringar för att hantera politiska faktorer bättre medan drygt var fjärde valde att inte svara på frågan. Samtidigt svarade cirka 18 procent att de övervägt eller kommer att genomföra förändringar.

Förändringar inom det aktiva segmentet

En stor majoritet av de som svarade att de har genomfört eller kommer att genomföra förändringar uppgav att dessa avser aktivt förvaltade fonder, framförallt inom aktiefonder samt fonder med mandat att investera i både aktier och fonder. De förändringar som redan har genomförts inkluderar ökad användning av valutasäkringar (9 procent) samt justeringar i makroekonomiska modeller (knappt 5 procent). Dessutom nämnde enstaka även att de kommer att anställa ny personal för att öka sin kompetens inom området.

Förändringar inom det passiva segmentet

Det var mindre vanligt med genomförda förändringar inom det passiva segmentet. Enstaka fondexperter svarade dock att de exempelvis infört politiska stresstester i sin analysmodell för företagskrediter.

Vanligaste förändringar för att hantera politiska faktorer

1. Justering av globala/regional makroekonomiska modeller
2. Ökad användning av valutasäkring gentemot basvaluta
3. Minskad investering i regioner med hög valutarisk
4. Justering av processen för val av enskilda värdepapper

Anser ni att politisk påverkan (regelverk/lagar och/eller utspel av ledande politiker) för närvarande ökar intresset för, samt placeringar i, hållbara investeringar?

9 %
Nej
45 %
Ja, i viss utsträckning
36 %
Ja, i ganska hög utsträckning
9 %
Ja, i mycket hög utsträckning
Om denna förväntansbild visar sig stämma är det inte omöjligt att fler fondexperter ansluter sig till den minoritetsgrupp som genomfört eller överväger att genomföra förändringar i sin förvaltning för att hantera politiska frågor på ett bättre sätt.

Viktig fråga i framtiden – inte minst inom hållbara investeringar

Fondexperterna verkar relativt ense om att den politiska dimensionen kommer att vara minst lika viktig att ta hänsyn till i deras arbete även under de kommande fem åren. Cirka 64 procent svarade att de tror att dessa faktorer kommer att vara lika viktiga som idag, medan 22 procent förväntar sig att de blir något viktigare. Samtidigt svarade bara 9 procent att de förväntar sig att politiska faktorer får något eller mycket mindre betydelse. Om denna förväntansbild visar sig stämma är det inte omöjligt att fler fondexperter ansluter sig till den minoritetsgrupp som genomfört eller överväger att genomföra förändringar i sin förvaltning för att hantera politiska frågor på ett bättre sätt.

Det är slutligen intressant att notera att hållbara investeringar anses ha dragit nytta av dagens politiska strömningar. Hela drygt nittio procent av fondexperterna anser att intresset för hållbara investeringar gynnas i någon utsträckning av politiska faktorer för närvarande. Om fondexperterna har rätt, och den politiska aktiviteten fortsätter att vara stark under de kommande åren, indikerar det en fortsatt stark utveckling för hållbara investeringar framöver.

Arkiv SFEI temakapitel

Om Svenskt Fondexpertindex, SFEI

SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand / SPP

Kontaktpersoner

Kaarlo Airaxin, Senior Advisor Investor Relations

08-440 82 40, 070-610 08 54

kaarlo.airaxin@laika.se

Johan Waldhe, Ansvarig analytiker

08-440 82 40, 070-433 59 33

johan.waldhe@laika.se

Laika Consulting AB

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

08-440 82 40

www.laika.se

Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder

070-361 34 09

asa.wallenberg@sppfonder.se

www.sppfonder.se

Sara Skärvad, Kommunikationschef SPP Fonder

070-621 77 92

sara.skarvad@spp.se

www.sppfonder.se